مسجد؛ محل اقامه معنویت و عدالت / مبانی کار تربیتی در مسجد

اقامه صلاه و ایتاء زکات باید از مسجد مدیریت شود. اقامه، فرهنگ سازی وجریان سازی است. یعنی اولاً باید جریان معنویت، اتصال به خدا را هدایت و مدیریت کرد. دوماً احساس شود آدمهایی که در مسجدند، نسبت به دردهای جامعه بی تفاوت نیستند. آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هم نه تنها در مسایل جزئی و فعالیت برای فلان فرد فقیر؛ بلکه در سطوح بالا، یعنی نسبت به عدالت در کشور حرف برای گفتن داشته باشد.