نظر آقایان بهشتی و مطهری درباره قانون لغو مالکیت زمین‌های موات چه بود؟

بیش از پنجاه درصد قیمت خانه، قیمت زمینش بود. حتی سهم زمین در بعضی مناطق به ۶۳ درصد رسیده بود. البته حالا هم زمین بخش عمده هزینه یک واحد مسکونی است. وقتی قیمت یک واحد مسکونی را تجزیه کنید، می‌بینید سه عامل قیمت را تشکیل می‌دهد: زمین؛ اعیانی؛ هزینه آن چیزی که به دولت می‌پردازید، مانند تراکم و هزینه عوارض صدور پروانه. به این نتیجه رسیدیم که اگر بتوانیم زمین را به زمین بزنیم! کاری اساسی انجام داده‌ایم و گامی اصولی در حل مشکل مسکن برداشته‌ایم.شهید بروجردی مصداق بارز «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» بود

شهید بروجردی آن چنان در جوانی به عقل و فهم و بینش و تجربه یک مرد ۵۰ ساله رسیده بود و در میدان اخلاق و عرفان به قدری پیش رفته بود که واقعاً به عقیده من یکی از اولیالله بود.


اگر مطهری امروز بود…

جریان‌هایی که بیشتر عملگرا بودند، شاید این ابعاد و لوازم را متوجه نمی‌شدند؛ اما مطهری وقتیکه عمل را در یک افق طولانی‌تر می‌دید، متوجه بود که این معنایی که الان به دلایلی با آن سازش میکنیم، چه چالش‌ها و تعارضاتی برای جریان اصیل اسلامی در آینده در پی خواهد داشت.