مدیریت «بیایی»، مدیریت «برویی»!

مسئله‌ای که سطح کیفیت نیروی انسانی را ارتقا می‌داد، نوع مدیریت میدان بود یعنی به جای این که بگویند «برادر! برو بجنگ» همیشه پشت بی‌سیم‌ها می‌گفتند «بیا». یعنی فرمانده پا به پای نیروهای خودش و در بعضی مواقع جلوتر از آنها حرکت می‌کرد.