همه مردان شاه

اینکه ایده اصلی و نخستین برای تغییر فرهنگ و گذشته ملت مسلمان ایران، از اتاق فکرهای اروپای قرن ۱۹ درآمد و اینکه «رضاخان» مأمور شد بخشی از سناریوی ازپیش نوشته‌شده را با سبک و سیاق خودش جلو ببرد، بارها گفته و نوشته‌ایم. بخش کمتر تکراریِ این داستان، آدم‌هایی هستند که هم وظیفه ایده‌پردازی و سیاست‌گذاری برای پیاده کردن اهداف شاه را به عهده داشتند، هم باید در پست‌ها و جایگاه‌های مختلف، امور اجرایی را تا رسیدن به نتیجه مطلوب استعمار پیگیری می‌کردند.


گسست اجتماعی زنان؛ ثمره دستور اجباری کشف حجاب

سیاست مدرن‌سازی رضاخان که انگار پیش‌تر ازهرکاری و هر مهمی سراغ ظاهر، لباس و پوشش زنان و مردان ایرانی رفته بود، به جای اینکه بتواند همه زنان ایرانی را یکپارچه و متحد کرده و از توان فکری و فرهنگی آنان برای توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بهره بگیرد، درعمل، سبب گسست اجتماعی در میان آنان شد.