گر خانه محقر است و تاریک // بر دیدۀ روشنت نشانم!

چند ماه بعد از ۲۸  مرداد است. کدخدا می‌خواهد ببیند ماموریت سرسپردگانش در ایران آیا درست انجام شده یا نه ؟ قرار است نیکسون به ایران بیاید.دانشجوها به تب و تاب می‌افتند و برای اولین بار فریاد مرگ بر آمریکا  در ایران طنین می اندازد.


با شریعتی در تئاتر ابوذر

هر کدام از آدم‎ها نقطۀ عطف بزرگی در زندگی خود دارند. آشنایی با دکتر شریعتی هم برای ما چنین بود. او دیدگاه‎های ما و اعتقاداتمان را زیروزبر کرد.


مشهدالرضا از یاد نخواهدت برد

اکبرزاده فقط یک شخص نیست، نمادی است از جامعه مومن سنتی و آرمانخواه مشهدی و خراسانی و ایرانی که خلوص و بصیرت را با هم دارند. مدرن‌ها را دیده و سنجیده بود و سنتی مانده بود. حلقه وصلی بین سنتی‌ترین توده‌ها و پیشروترین انقلابی‌ها.