طعم خاصِ خودشیرینی برای امام زمان

حالا من بودم و سه‌شنبه‌هایی که خودش را به رخ دیگر روزهای هفته می‌کشید. کمک به افرادی که به خاطر ترس از کرونا، به بیمارستان نمی‌رفتند، برایم لذت بخش بود. در طول روز، از محلات مختلف شهر تماس داشتم. وقتی آدرس را می‌گرفتم، بلافاصله در مکان حاضر می‌شدم. چون احتمال ناقل بودن فرد و اطرافیانش زیاد بود. باید خیلی بااحتیاط رفتار می‌کردم. در عین حال، اصلا ترسی نداشتم.