پیامبری که نمی‌شناسیم

بینیم چقدر تفاوت است بین پیامبری که ما دوستش داریم و پیامبری که مستکبرین ازوجودش احساس خطر می‌کنند؟! پیامبری که معمولا ما می‌شناسیم، خطری برای کافران ندارد!