امداد از امام رضا برای فهم فلسفه هگل!

یک دفعه شهید فرودی آمد خانۀ ما گفت: من می‎خواهم بروم دانشگاه کرمانشاه کارتش را جعل کردم، فقط آرمش مانده هر کار کردم نتوانستم آرمش را جعل کنم. ما سر یک ربع آرم را جعل کردیم، ببخشید دیگر اینها مال آن زمان است [خنده]